Πιστοποιητκά

Πιστοποιητικά

Η απαίτηση για ασφάλιση τροφίμων είναι υψίστης σημασίας για την εταιρία μας. Η εταιρία μας συγκεντρώνει όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά καταλληλότητας και λειτουργίας σεβόμενη τους κανονισμούς ασφάλειας τροφίμων και υγιεινής που επιβάλλει η Κυπριακή Νομοθεσία. Τα προϊόντα μας περνούν από αυστηρό έλεγχο και πληρούν όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας πριν φθάσουν στο τραπέζι σας.

Άδεια Λειτουργίας Εγκαταστάσεων Εργαστηρίου Παραγωγής Προϊόντος με βάση το κρέας.
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η εταιρία μας συγκεντρώνει το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων ( HACCP) καθώς και το διεθνές πρότυπο για τη διαχείριση της ασφάλειας τροφίμων ISO 22000.

HACCP

Hazard Analysis and Critical Control Points ή αλλιώς Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου, είναι ένα σύστημα που έχει σκοπό την εξασφάλιση της ασφάλειας και της υγιεινής των τροφίμων που παράγει η εταιρία, σε όλα τα στάδια παραγωγής μέχρι τη διανομή και κατανάλωση του τελικού προϊόντος.

ISO 22000

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 22000-GR

Είναι ένα διεθνές εφαρμοζόμενο πρότυπο κανόνων διαχείρισης της ασφάλειας και του ελέγχου των τροφίμων, το οποίο εξασφαλίζει την ασφάλεια των προϊόντων παγκοσμίως.


Η Εταιρεία Αλλαντικά Πιτσιλιά Γεωργίου Λτδ έτυχε χρηματοδότησης στα πλαίσια του καθεστώτος 4.2, 1η προκήρυξη του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για Παραγωγή Αλλαντικών.

X